Algemene voorwaarden Beauty bij Renee

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen en op alle door mijn aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24477757. Beauty bij Renee accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Beauty bij Renee in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Beauty bij Renee.
1.6. Identiteit van de ondernemer:
Beauty bij Renee
Vestigingsadres: Eemnesserweg 127 1223GD Hilversum, Nederland
Telefoonnummer: 0629003015
E-mailadres: info@beautybijrenee.nl
KvK-nummer: 24477757
Btw-identificatienummer: NL 146965954B01

2. Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW.
2.2. Renee van Keulen / Beauty bij Renee kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren.

3. Reiskostenvergoeding
3.1. De gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer exclusief eventuele parkeerkosten.

4. Boeking
4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Beauty bij Renee aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Beauty bij Renee alvorens een boeking te doen.
4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

5. Betaling
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Beauty bij Renee aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Beauty bij Renee is aangegeven.
5.2. Bij bruidsopdrachten verwacht Beauty bij Renee een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag direct na ontvangst van het opdrachtformulier of acceptatie van de offerte. Het restant moet binnen 14 dagen na de proefsessie worden betaald. 
5.3. Alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever worden separaat gefactureerd.
5.4. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling via factuur plaatsvindt.
5.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Beauty bij Renee moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

6. Onderzoek, klachten en reclames
6.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 48 uur, na de proefsessie of trouwdag , schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Beauty bij Renee te worden ingediend.
6.2. De voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens Beauty bij Renee, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

7. Overmacht
7.1. Beauty bij Renee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beauty bij Renee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beauty bij Renee niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Beauty bij Renee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Beauty bij Renee zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3. Indien Beauty bij Renee ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beauty bij Renee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
8.1. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen na de boeking deze kosteloos ongedaan te maken.
b) Bij annulering voor de proefsessie en tot 60 dagen voor de trouwdag 25% van de kosten van het bruidsarrangement. 
c) Bij annulering na de proefsessies of vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement. 
d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van het bruidsarrangement.
e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het bruidsarrangement.
f) Onder trouwdag wordt verstaan de reeds eerst geboekte datum die ik voor de opdrachtgever heb gereserveerd.

9. Aansprakelijkheid en schade
9.1. Beauty bij Renee sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Beauty bij Renee en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Beauty bij Renee kunnen worden toegerekend.
9.2. Beauty bij Renee is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer de opdracht niet of gebrekkig nakomt.
9.3. Beauty bij Renee is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van Beauty bij Renee.

10. Privacy
10.1 Beauty bij Renee speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Beauty bij Renee doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door Beauty bij Renee verzamelde data te waarborgen.
10.2 Beauty bij Renee beschermd je privacy op de volgende manieren:
a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
c) Beauty bij Renee publiceert alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming. Bij toestemming door de bruid (opdrachtgever) voor publicatie van foto’s gaat Beauty bij Renee er vanuit dat de bruid deze toestemming heeft ontvangen van herkenbare gasten dan wel ouders van de herkenbare bruidskinderen.

11. Slotbepalingen
11.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Beauty bij Renee bestaat is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Beauty bij Renee en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter. Beauty bij Renee is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.